для дітей з порушеннями зору

Вікові групи дітей, з урахуванням рекомендацій

психолого-медико-педагогічної комісії

№ з/п

Вік дітей

Профіль групи

Кількість дітей у групі

            1
Молодша
(3-4 роки)
Зі слабким зором
            12
            2
Змішана
(4-6 років)
Зі слабким зором
            12
            3
Старша
(5-6 років)
Тифлогрупа
           11
           4
Молодша
(3-4 роки)
Зі слабким зором
             11
           5
Ясельна
(2-3 роки)
Зі слабким зором
             12
           6
Середня
(4-5 років)
Тифлогрупа
             13
           7
Старша
(5-6 років)
Зі слабким зором
              13
            8
Середня
(4-5 років)
Тифлогрупа
             12
Всього: 97

Лікувально- оздоровча

Корекційно-розвиваюча

Навчально-виховна

 

СТАТУТ

ЧЕРНІГІВСЬКОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 23

ДЛЯ ДІТЕЙ З ВАДАМИ ЗОРУ

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

 

   1.1. Чернігівський дошкільний навчальний заклад  № 23 для дітей з вадами зору Чернігівської міської ради Чернігівської області  (далі – дошкільний заклад) – це дошкільний навчальний заклад компенсуючого типу, який забезпечує дошкільну освіту, виховання та корекцію зору дітей віком від 2 до 6(7) років.

Дошкільний    заклад    заснований    у  1963    році   та  зареєстрований розпорядженням Чернігівського міського голови № 455 – р. від 04.02.2002 року.

1.2.Юридична адреса дошкільного закладу:

  14000, м.Чернігів,

Проспект Миру, 29-а;

телефони 77-50-88, 77-50-19.

1.3. Засновником  дошкільного закладу є Чернігівська міська рада. Дошкільний  заклад безпосередньо підпорядковується управлінню освіти Чернігівської міської  ради  та перебуває у власності територіальної громади міста Чернігова.

    1.4. Дошкільний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України,
Законами України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, іншими законодавчими
актами, Положенням про дошкільний навчальний заклад України, затвердженим
постановою   Кабінету   Міністрів   України   від   12.03.2003 р.  №   305   (далі   –
Положенням), актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами
Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої
влади,  рішеннями  місцевих  органів  виконавчої влади та  органів місцевого
самоврядування, цим Статутом.

   1.5.Дошкільний заклад є юридичною особою публічного права, має печатку   встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, може мати самостійний баланс, рахунки у відділеннях Державного казначейства.

1.6. Головною метою діяльності дошкільного закладу є забезпечення реалізації
права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у
догляді та оздоровленні дітей,  надання кваліфікованої допомоги в корекції
недоліків зору вихованців, створення умов для їх фізичного, розумового    і
духовного розвитку.

1.7.Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань
дошкільної освіти:

– збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини;

– виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей Українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточуючих та довкілля;

– формування   особистості   дитини,   розвиток  її  творчих  здібностей, набуття нею соціального досвіду;

– виконання вимог Базового компоненту дошкільної освіти,

– забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

– здійснення соціально – педагогічного патронату сім”ї.

 

   1.8.Дошкільний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в  межах компетенції, передбаченої чинним законодавством та цим Статутом.

1.9.Дошкільний заклад несе відповідальність перед  особою, суспільством і  державою за:

 

 • реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом
  України “Про дошкільну освіту”;
 • забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її
  змісту, рівня і обсягу;

–   дотримання   фінансової   дисципліни   та   збереження   матеріально   –
технічної бази.

    1.10.Взаємовідносини між дошкільним закладом і юридичними та фізичними
особами визначаються угодами, що укладаються між ними.

 

 1. Комплектування дошкільного закладу

    2.1.Дошкільний заклад розрахований на 80 дітей.

2.2. Групи у дошкільному закладі комплектуються за віковими (одновікові,
різновікові), сімейними (родинними) ознаками, за основним діагнозом.

Комплектування групи за віком передбачає перебування в ній дітей однакового віку або з різницею у віці.

Комплектування групи за сімейними (родинними) ознаками передба-чає перебування в ній дітей , які знаходяться між собою у родинних сто-сунках.

Комплектування групи    за діагнозом    передбачає перебування    в ній дітей   відповідно до рішення психолого-медико-педагогічної комісії.

Групи комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у дошкільних навчальних закладах з урахуванням побажань батьків або осіб, які їх замінюють, та гостроти зору.

За бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, у дошкільному закладі дитина може перебувати неповний день. Для дітей, які перебувають у дошкільному закладі короткотривало, при потребі можуть бути створені окремі групи.

У дошкільному закладі в разі необхідності функціонують чергові групи в ранкові та вечірні години. Зарахування дітей до таких груп здійснюється на загальних підставах.

2.3.У дошкільному закладі функціонують групи компенсуючого типу для дітей з порушенням зору.

2.4. Дошкільний заклад може мати групи з денним , короткотривалим режи-мом  перебування дітей (до 4 годин утримання , в т.ч. прогулянкові, чергові у ранкові та вечірні години).

Формування  новостворених груп, переведення дітей з однієї вікової гру-
пи до іншої здійснюється наприкінці навчального року (квітень – травень).
        2.5. Наповнюваність груп становить:

– для дітей віком від двох  до шести ( семи ) років компенсуючого

типу  –  до 12 осіб;

– в оздоровчий період – до 15 осіб;

 

      2.6.  Прийом дітей до дошкільного закладу здійснюється керівником протягом календарного року.

Для зарахування дитини у дошкільний заклад необхідно пред’явити :

 • висновок (витяг з протоколу) Чернігівської обласної психолого – медико-педагогічної консультації;
 • висновок територіального лікувально – профілактичного закладу;
 • направлення управління освіти Чернігівської міської ради;
 • свідоцтво про народження;
 • заяву батьків, або осіб, які їх замінюють;
 • медичну довідку про стан здоров”я дитини;
 • довідку дільничого лікаря про епідеміологічне оточення;
 • карту щеплень, а в разі їх відсутності слід мати довідку ВКК про дозвіл на відвідування ДНЗ.

Під час прийому дитини до навчального закладу керівник знайомить батьків або осіб, що їх замінюють, із Статутом дошкільного закладу, іншими документами, що регламентують його діяльність.

2.7. За дитиною зберігається місце у дошкільному закладі в разі її хворо-би, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).

2.8.Відрахування дитини з дошкільного закладу може здійснюватись :

 

 • за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;
 • на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає
  можливість її подальшого перебування у дошкільному закладі;

–  у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх
замінюють, плати за харчування дитини протягом 2-х місяців.

     2.9. Адміністрація дошкільного закладу письмово повідомляє батьків або осіб,
які їх замінюють, про відрахування дитини не менше, як за 10 календарних днів.

Безпідставне відрахування дитини з дошкільного закладу забороняється .

    2.10.Дошкільний заклад здійснює  соціально – педагогічний патронат сім’ї  з
метою забезпечення умов для здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного
віку , які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, але не
відвідують дошкільний заклад, та надає консультативну допомогу сім’ї.

Діти, які перебувають у дошкільному закладі короткотривалий час або під соціально – педагогічним патронатом, беруться на облік у закладі.

 

 1. Режим роботи дошкільного закладу

    3.1. Дошкільний заклад працює протягом року за п’ятиденним робочим тижнем,
протягом 10,5 годин.

Вихідні дні – субота , неділя.

3.2. Щоденний графік роботи дошкільного  закладу :

початок роботи     –   7 годин 30 хвилин;

закінчення роботи – 18 годин 00 хвилин

 

3.3. Щоденний графік роботи  чергової групи :

початок роботи     –   7 годин 00 хвилин;

закінчення роботи – 19 годин 00 хвилин

 

 1. Організація навчально – виховного процесу в дошкільному закладі

   4.1. Навчальний рік у дошкільному закладі починається 1 вересня і закінчу-ється  31 травня наступного року.

З 1 червня по 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

В той же час продовжується  професійна планова діяльність вчителів-дефек-тологів  та  вчителя-логопеда , яка триває  до 30 червня поточного року.

 • Навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного пла-

ну,який складається на навчальний рік та оздоровчий період.

4.3.План роботи дошкільного закладу схвалюється педагогічною радою закладу,
затверджується керівником дошкільного закладу і погоджується з управлінням
освіти Чернігівської міської ради.

План роботи дошкільного закладу на оздоровчий період додатково погод-жується з міською  санітарно – епідеміологічною станцією.

  4.4. У дошкільному закладі визначена українська мова навчання і виховання
дітей.

4.5. Зміст освіти в дошкільному закладі визначається Базовим компонентом
дошкільної освіти в Україні.  Навчально – виховний процес здійснюється програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України.

  4.6. Дошкільний заклад організовує освітній процес через гармонійний розвиток
дитини    шляхом  створення   варіативно-оптимального   середовища      для   здобуття   дітьми   дошкільної   освіти , з  урахуванням спеціальних освітніх потреб дітей з вадами фізичного розвитку(зниженням  зору).

Основними   напрямками   освітнього   процесу   є навчально – виховний, корекційно – відновлювальний та лікувально – профілактичний.

4.7. Дошкільний  заклад  може  реалізовувати  освітні  програми  і  надавати  на  договірній основі за переліком, затвердженим Міністерством освіти і науки України, додаткові платні послуги за згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

Порядок надання додаткових освітніх платних послуг визначається Міністерством освіти і науки України.

 

 

 1. Організація харчування дітей у дошкільному закладі

    5.1. Дошкільний заклад забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне для  їх нормального росту і розвитку із дотриманням натурального набору про-дуктів, визначених Міністерством охорони здоров’я України спільно з Мініс-терством  освіти і науки України за погодженням з Міністерством фінансів України.

   5.2.  У дошкільному закладі встановлено 3-разове харчування ( сніданок, обід,
вечеря ) відповідно до денного меню, що затверджується керівником.

 

 

Для дітей, які перебувають у дошкільному закладі менше 6 годин, організація харчування, його форми і кратність визначаються за домовленністю з батьками або особами, які їх замінюють, на підставі їх письмової заяви.

   5.3.  Порядок встановлення плати за харчування дитини у дошкільному закладі
визначається Кабінетом Міністрів України.

Порядок харчування дітей в дошкільному закладі визначається виконавчим комітетом Чернігівської міської ради.

  5.4. Батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування дітей у
дошкільному закладі в розмірі, що не перевищує 50% від вартості харчування
дитини на день.

Плата за харчування дитини за попередній місяць вноситься до 15 числа поточного місяця.

  5.5. Контроль   за   організацією   і   якістю   харчування,   вітамінізацією   страв,
закладкою   продуктів   харчування,    кулінарною   обробкою,   виходом   страв,
смаковими    якостями    їжі,    санітарним    станом    харчоблоку,    правильністю
зберігання,    дотриманням    термінів    реалізації   продуктів    покладається    на
медичних працівників та керівника дошкільного закладу.

 

 

 

 1. Медичне обслуговування дітей у дошкільному закладі

   6.1. Медичне обслуговування дітей у дошкільному закладі здійснюється на
безоплатній основі медичними працівниками (лікарями, медсестрами – ортоп-тистками, старшою медичною сестрою) дитячої поліклініки № 2  м.Чернігова у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Медичне обслуговування дітей передбачає проведення обов’язкових медичних оглядів, у тому числі медичних оглядів перед профілактичними щепленнями, проведення профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень; надання невідкладної медичної допомоги на догоспітальному етапі, організацію

заходів для госпіталізації (у разі показань) та інформування про це батьків або осіб , які їх замінюють.

6.2. Медичний персонал дошкільного закладу здійснює:

 • обов’язкові систематичні огляди стану зору дітей з боку лікаря- офта-льмолога;
 • призначення лікарем-офтальмологом комплексу лікувальних процедур;
 • виконання лікувальних процедур медичними сестрами-ортоптистками в лікувальному кабінеті закладу;
 • моніторинг стану здоров’я, фізичного та нервово – психічного розвитку
  дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги;
 • організацію і проведення медичних оглядів, у тому числі поглиблених,
  профілактичних та лікувально – оздоровчих заходів, оцінку їх ефективності;

 

 • контроль за    організацією    та    якістю    харчування,    дотриманням
  раціонального  режиму  навчально -виховної  діяльності, навчального наванта-
  ження;
 • контроль за   виконанням   санітарно- гігієнічного   та  протиепіде-
  міологічного режиму;

– проведення санітарно – просвітницької роботи серед дітей, батьків або
осіб , які їх замінюють та працівників закладу.

6.3.Дошкільний заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи   медичного   персоналу   та   проведення   лікувально -профілактичних заходів.

6.4.Для здійснення лікувально – оздоровчої, корекційно – відновлювальної
роботи у дошкільному закладі обладнані відповідні кабінети: ортоптичний,
кабінети психолога, вчителів-дефектологів та вчителя-логопеда.

 

 

 1. Учасники навчально – виховного процесу

     7.1.         Учасниками  навчально – виховного процесу у дошкільному закладі є :

 • діти дошкільного віку (вихованці),
 • керівник (завідувач);
 • вихователь – методист;

– педагогічні працівники:  вихователі, практичний психолог, вчитель –
дефектолог; вчитель-логопед, музичні керівники, інструктор з фізкультури;

 • медичні працівники;
 • помічники вихователів та няні;
 • батьки або особи, які їх замінюють.

 

7.2.За успіхи в роботі встановлюються такі форми матеріального та мораль-ного  заохочення  працівників:  підвищення  кваліфікаційної категорії,  встано-влення  педагогічного почесного звання, нагородження грамотою, значком “Відмінник  освіти і науки України”, оголошення подяки, преміювання.

7.3.Права дитини у сфері дошкільної освіти визначені Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту” та іншими нормативно- правовими актами.

Дитина (вихованець дошкільного закладу) має гарантоване державою право на:

– безоплатну дошкільну освіту  в закладі;

–   безпечні   та   нешкідливі   для   здоров’я   умови   утримання,   розвитку,
виховання і навчання;

–  захист  від будь – якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає
шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

– безоплатне медичне обслуговування;

 • захист від будь – яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю,
  а також від фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;
 • здоровий спосіб життя.

7.4. Батьки вихованців дошкільного закладу або особи, які їх замінюють, мають  право:

–  обирати  і  бути  обраними до  органів  громадського  самоврядування
дошкільного закладу;

– збирати батьківські збори та засідання батьківських комітетів;

-звертатись   до   органів   управління   освітою,    органів   громадського
самоврядування , завідувача дошкільного закладу з питань розвитку, виховання і
навчання своїх дітей;

– відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;

– брати   участь   у   заходах,   спрямованих   на   покращення   організації
навчально – виховного процесу та зміцнення матеріальної бази закладу;

–    надавати матеріальну та фінансову допомогу дошкільному закладу;

–     на  захист законних  інтересів  своїх дітей  в   органах  громадського
самоврядування закладу та відповідних державних органах і суді;

–    інші права, що не суперечать законодавству України.

     7.5. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:

–   виховувати   у   дітей   любов   до   України,   повагу   до   національних,
історичних, культурних цінностей Українського народу, дбайливе ставлення до
довкілля ;

 • забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку
  дошкільної освіти за будь – якою формою;
 • постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати
  належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей;
 • поважати гідність дитини;
 • виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за
  віком, державної та рідної мови, до народних традицій і звичаїв;

– відвідувати    батьківські    збори,    брати    участь    у    заходах,    що
організовуються дошкільним закладом;

 • своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному закладі у
  встановленому порядку;
 • своєчасно вносити плату згідно угоди про надання додаткових освітніх
  послуг для дітей;

– своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість  відсутності або хвороби дитини.

В разі невиконання батьками або особами, які їх замінюють, обов’язків, передбачених чинним законодавством України, дошкільний заклад може

порушувати питання про відповідальність таких осіб перед уповноваженими державними органами.

     7.6.         На посаду педагогічного працівника дошкільного закладу призначається
особа з високими моральними якостями, яка має відповідну вищу педагогічну
освіту, а саме: освітньо – кваліфікаційний рівень магістра, спеціаліста, бакалавра
або молодшого спеціаліста ( до введення в дію Закону України   “Про освіту” –

вишу або середню спеціальну освіту), забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

    7.7. Трудові  відносини в дошкільному закладі регулюються законодавством
України про працю, Законами України   “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”,
іншими   нормативно  –  правовими   актами,   прийнятими  відповідно  до   них,
правилами внутрішнього трудового розпорядку.

    7.8. Педагогічні працівники мають право:

 • на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з
  дітьми;

– брати участь у роботі органів громадського самоврядування закладу;

 • на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах
  тощо;

– проводити   в  установленому порядку науково- дослідну, експеримен-тальну, пошукову роботу;

 • вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;
 • на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;
 • на захист професійної честі та власної гідності;

– об’єднуватись у професійні спілки та бути членами інших об’єднань
громадян, діяльність яких не заборонена законодавством.

    7.9. Педагогічні працівники зобов’язані:

– виконувати Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку, умови
трудового договору (контракту);

–   дотримуватись   педагогічної   етики,   норм   загальнолюдської   моралі,
поважати гідність дитини та її батьків;

 • забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь – яких форм
  експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психічного
  насильства;
 • брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з
  підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності;
 • виконувати накази та розпорядження адміністрації закладу;
 • виконувати інші обов’язки, передбачені посадовою інструкцією.

 

7.10.Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до дошкуль-ного закладу завідувачем.

7.11.Працівники дошкільного закладу несуть відповідальність за збережен-ня життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно із законодавством України та посадовими інструкціями.

7.12.Працівники дошкільного закладу у відповідності до ст.26 Закону Ук-раїни  “Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення”  проходять     періодичні     безоплатні     медичні     огляди     в     установленому  законодавством України порядку.

7.13.Педагогічні  працівники дошкільного  закладу підлягають  атестації,  яка  здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типо-вого  положення  про  атестацію  педагогічних працівників  України,  затверд-женого  Міністерством освіти і науки України.

7.14.Педагогічні працівники, які систематично порушують  Статут, Правила
внутрішнього трудового розпорядку закладу, не виконують  своїх посадових
обов’язків, умови колективного договору,  визнані за результатами атестації
такими, що не відповідають займаній посаді, та в інших випадках, передбачених
чинним законодавством, звільняються з роботи.

7.15.Діячі культури, науки, члени творчих спілок, працівники підпри-ємств,  установ та громадських організацій можуть залучатись до участі у нав-чально -виховному процесі за рішенням ради дошкільного закладу на підставі угоди з  ними про співробітництво.

 

 1. Управління дошкільним закладом

8.1.Управління дошкільним закладом здійснюється засновником, виконав-чим комітетом Чернігівської міської ради, управлінням освіти Чернігівської мі-ської ради.

8.2.Чернігівська міська рада приймає рішення про:

 

 • внесення змін до Статуту дошкільного закладу;
 • ліквідацію, реорганізацію дошкільного закладу;
 • передачу іншим органам окремих повноважень щодо управління майном
  дошкільного закладу, визначення меж цих повноважень та умов їх здійснення;
 • затвердження обсягів фінансування дошкільного закладу та забезпечення
  фінансування витрат на його утримання, а також здійснює інші повноваження,
  передбачені законодавством про освіту та місцеве самоврядування.

       8.3.До відання виконавчого комітету Чернігівської міської ради належать:

–  управління в межах, визначених засновником, майном, закріпленим за
дошкільним закладом;

– організація   медичного   обслуговування   та   харчування   вихованців
дошкільного закладу;

 • визначення потреби та формування замовлень на кадри для дошкільного
  закладу, укладення договорів на підготовку спеціалістів,  організація роботи
  щодо удосконалення кваліфікації кадрів;
 • заслуховування звітів про роботу завідувача дошкільного закладу.

      8.4.Управління освіти Чернігівської міської ради (далі – управління освіти) в
межах своєї компетенції:

– здійснює    управління    дошкільним    закладом,     організовує    його матеріально-фінансове забезпечення;

– контролює дотримання в дошкільному закладі вимог законів та інших
нормативно – правових актів у сфері дошкільної освіти, обов’язкове виконання освітньо-виховних програм, що затверджені Міністерством освіти і науки України;

 • створює умови   для   одержання   вихованцями   дошкільного   закладу
  дошкільної освіти;
 • організовує наукове,   програмово  –  методичне,   кадрове,   матеріальне
  забезпечення діяльності педагогічних працівників дошкільного закладу у сфері
  дошкільної освіти, їх підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та
  атестацію;

– забезпечує організацію в дошкільному закладі бухгалтерського обліку, ефективного використання земельної ділянки, наданої закладу;

–  затверджує індивідуальний кошторис і штатний розпис дошкільного
закладу;

 • здійснює добір, призначення на посади та звільнення з посад завідувача і
  вихователя – методиста дошкільного закладу;
 • проводить атестацію дошкільного закладу, оприлюднює її результати;
 • забезпечує соціальний захист, охорону життя, здоров’я та захист прав
  учасників навчально – виховного  процесу та  обслуговуючого  персоналу  в
  дошкільному закладі;
 • визначає потребу дошкільного закладу в методичній літературі, бланках
  суворої звітності, забезпечує ними заклад;
 • сприяє розвитку громадського самоврядування в дошкільному закладі;
 • контролює діяльність трудового колективу дошкільного закладу, вивчає,
  узагальнює та поширює досвід його роботи;
 • вносить пропозиції до виконавчих органів Чернігівської міської ради про
  стимулювання праці педагогічних працівників дошкільного закладу;

–  сприяє  проведенню  експериментальної та інноваційної діяльності  в
дошкільному закладі, контролює хід їх здійснення;

– затверджує Статут дошкільного закладу;

– розглядає   звернення   учасників   навчально-виховного   процесу   в
дошкільному закладі, вживає відповідні заходи за результатами їх розгляду;

 • готує проекти рішень Чернігівської міської ради, її виконавчого комітету,
  розпоряджень міського голови з питань, пов’язаних з діяльністю дошкільного
  закладу;
 • здійснює міжнародне співробітництво.

      8.5 Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади управлінням освіти Чернігівської міської ради з дотриманням чинного законодавства.

8.6. На  посаду завідувача дошкільного закладу призначається  особа,  яка є
громадянином   України,  має  відповідну  вищу  педагогічну  освіту  не  нижче

освітнього кваліфікаційного рівня    “спеціаліст”,  стаж педагогічної роботи у
сфері дошкільної освіти не менше 3 років, а також організаторські здібності,
фізичний   та   психічний   стан   здоров’я   якої   не   перешкоджає   виконанню
професійних обов’язків.

      8.7.Завідувач дошкільного закладу:

–  відповідає за реалізацію в дошкільному закладі завдань дошкільної
освіти, визначених Законом України   “Про дошкільну освіту”, та забезпечення
рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

 • здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного закладу;
 • діє від імені закладу, представляє його в державних та інших органах,
  установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

– розпоряджається   в   установленому   порядку   майном   і   коштами

дошкільного  закладу  і  відповідає  за  дотримання   фінансової дисципліни  та збереження матеріально – технічної бази закладу;

–  приймає на роботу та звільняє з  роботи  працівників дошкільного
закладу;

 • видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх
  виконання;
 • контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

– затверджує  правила  внутрішнього  трудового  розпорядку,   посадові
інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;

 • забезпечує дотримання санітарко – гігієнічних, протипожежних норм і
  правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;
 • контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку,
  виховання і   навчання  дітей  їх  віковим,   психофізіологічним   особливостям,
  здібностям і потребам;
 • підтримує ініціативу щодо вдосконалення навчально – виховної роботи,
  заохочує творчі пошуки, дослідно – експериментальну роботу педагогів;

 

– організовує різні  форми співпраці з  батьками або  особами, які  їх
замінюють;

 • забезпечує реалізацію в дошкільному закладі державної політики в
  галузі освіти;
 • щороку звітує  про  навчально -виховну,   методичну,   фінансово –
  господарську     діяльність     дошкільного     закладу     на     загальних     зборах
  (конференціях) колективу та батьків або осіб, які їх замінюють;

– виконує інші посадові обов’язки, передбачені посадовою інструкцією.

8.7.Педагогічна рада дошкільного закладу – постійно діючий колегіаль-ний  орган управління дошкільним закладом. Порядок її створення та повнова-ження  визначені Законом України “Про дошкільну освіту”.

8.8.До   складу   педагогічної  ради   дошкільного   закладу   входять:   завіду-вач,  вихователь -методист,  педагогічні   працівники,  медичні   працівники,   інші  спеціалісти. В разі необхідності до складу педагогічної ради можуть входити  голови батьківських комітетів груп.

Запрошеними на засідання педагогічної ради з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють.

Головою педагогічної ради є завідувач дошкільного закладу. Педагогічна рада обирає зі свого складу секретаря на навчальний рік.

Педагогічна рада дошкільного закладу:

–  оцінює результативність реалізації Державної базової програми та хід
якісного виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей по кожній
віковій групі;

–  розглядає питання удосконалення організації навчально – виховного
процесу  у  закладі;

– визначає план роботи дошкільного закладу та педагогічне навантаження
педагогічних працівників;

– затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей;

– обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників,
розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчальне виховний процес
досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

– аналізує  проведення  експериментальної та  іноваційної діяльності  у
дошкільному закладі;

– визначає шляхи співпраці дошкільного закладу з сім’єю;

– розглядає питання морального та матеріального заохочення працівників;

– заслуховує звіти педагогів, які проходять атестацію;

– затверджує   план   підвищення   педагогічної (фахової)  майстерності  педа-гогів;

– розглядає інші питання, визначені Положенням про дошкільний заклад,
та  приймає  рішення  з   інших  питань   професійної  діяльності   педагогічних
працівників.

Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб дошкільного закладу.

Кількість засідань педагогічної ради становить не менше 4 разів на рік. Засідання педагогічної ради скликаються завідувачем або не менше як двома третинами педагогічних працівників дошкільного закладу.

     8.10.Загальні збори (конференція) колективу дошкільного закладу та батьків або
осіб,   які   їх   замінюють  (далі   –   загальні   збори),   —   орган   громадського
самоврядування дошкільного закладу, що скликається не рідше одного разу на
рік.

Кількість учасників загальних зборів від працівників дошкільного закладу повинна становити не менше 60% особового складу, від батьків – не менше 55%.

Якщо на загальні збори зібралась менша кількість учасників, ніж зазначено вище, загальні збори вважаються такими, що не відбулися.

Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загаль-ної кількості присутніх.

 

 

Загальні збори;

 • визначають кількісний та персональний склад ради дошкільного закладу,
  встановлюють терміни її повноважень;
 • заслуховують звіт завідувача закладу, голови ради дошкільного закладу з
  питань статутної діяльності закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або
  відкритого голосування;
 • розглядають питання навчально – виховної, методичної та фінансово –
  господарської діяльності дошкільного закладу;

– затверджують   основні   напрями   вдосконалення   роботи   і   розвитку
дошкільного закладу.

    8.11.У період між загальними зборами   (конференціями) діє рада дошкільного

закладу   (далі — рада) . Кількість засідань ради визначається потребою, але не
може бути меншою 1 разу на рік.

Рада дошкільного закладу організовує виконання рішень загальних зборів (конференцій), розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної

освіти, зміцнення матеріально – технічної бази, поповнення і використання бюджету   закладу,   вносить   пропозиції   щодо   морального   і   матеріального  заохочення учасників навчально- виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.

До складу ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу і батьків або осіб, які їх замінюють.

Засідання ради є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів.

Засідання ради скликаються її  головою або не менше як двома третинами членів ради.

     8.12.У дошкільному закладі може створюватись і діяти піклувальна рада – орган  самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян з  метою залучення громадськості до розв’язання проблем освіти, забезпечення  сприятливих умов ефективної роботи закладу.

Піклувальна рада (у складі 7-15осіб) створюється за рішенням загальних зборів або ради дошкільного закладу. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах і працюють на громадських засадах. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. Кількість засідань піклувальної ради визначається їх доцільністю, але не може бути меншою, ніж чотири рази на рік. Основними завданнями піклувальної ради є:

 • співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами,
  організаціями, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована, на
  поліпшення умов утримання дітей у дошкільному закладі;
 • сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно – спортивної,
  корекційно –  відновлювальної,   лікувально – оздоровчої  бази  дошкільного
  закладу;

–   сприяння  залученню  додаткових джерел  фінансування  дошкільного
закладу;

– сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров’я учасників навчально – виховного процесу;

 • організація дозвілля та оздоровлення дітей та працівників дошкільного
  закладу;
 • стимулювання творчої праці педагогічних працівників;
 • всебічне зміцнення зв’язків між родинами дітей та дошкільним закладом;

– сприяння   соціально – правовому   захисту   учасників   навчально-ви-ховного процесу.

    8.13.Батьківські  збори  групи – колективний  орган  самоврядування  батьків вихованці групи, покликаний залучати батьків до активної участі в навчально- виховному процесі.

Батьківські збори групи:

– обирають батьківський комітет групи;

– залучають батьків до участі в керівництві різними видами діяльності з дітьми поза заняттями;

– вносять на розгляд педагогічної ради дошкільного закладу, адміністрації, педагогів пропозиції щодо організації навчльно-виховного процесу в групі, закладі;

– заслуховують повідомлення педагогів, представників органів управління, адміністрації дошкільного закладу про стан і перспективи роботи групи, дошкільного закладу;

– вирішують питання організації фінансово-матеріальної підтримки групи та дошкільного закладу.

Батьківські збори групи скликаються за ініціативою завідувача дошкільного закладу або батьків не рідше, ніж 3 рази на рік.

 

 1. Майно дошкільного закладу

     9.1. Майно дошкільного закладу складають основні засоби та інші матеріальні цінності (будівлі, споруди, комунікації, інвентар, обладнання, спортивні та ігрові майданчики тощо), вартість яких відображено на балансі управління освіти.

 1. Фінансово – господарська діяльність дошкільного закладу

    10.1.Фінансово – господарська діяльність дошкільного закладу провадиться
відповідно до Законів України   «Про освіту», «Про дошкільну освіту», законів
про бюджет, власність, місцеве самоврядування та інших нормативних актів на основі його індивідуального кошторису.

Джерелами фінансування дошкільного закладу є кошти:

 • міського бюджету в розмірі, передбаченому нормативами фінансування;
 • батьків або осіб, які їх замінюють;
 • благодійні внески фізичних і юридичних осіб;
 • інші надходження, не заборонені законодавством України.

10.2.Статистична звітність про діяльність дошкільного закладу здійснюється  відповідно до законодавства.

10.3.Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в дошкільному
закладі    визначається    законодавством,    нормативно- правовими    актами
Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої
влади, яким підпорядковується заклад.

За рішенням Чернігівської міської ради бухгалтерський облік здійснюється через централізовану бухгалтерію управління освіти.

      10.4.Штатний розпис дошкільного закладу затверджується управлінням осві-ти  на   основі   Типових   штатних   нормативів   дошкільних   навчальних   зак-ладів,  затверджених   Міністерством   освіти   і   науки   України   за   погоджен-ням   з  Міністерством фінансів України.

 

 1. Ліквідація та реорганізація дошкільного закладу

11.1. Ліквідація, реорганізація дошкільного закладу здійснюється за рішенням засновника в порядку, передбаченому чинним законодавством.

 1. Контроль за діяльністю дошкільного закладу

12.1.Державний   контроль   за  діяльністю   дошкільного   закладу   здійснюють
Міністерство освіти і науки України, інші центральні органи виконавчої влади ,
яким   підпорядкований   дошкільний   заклад,   Державна   інспекція   навчальних
закладів,    управління    освіти    і   науки    Чернігівської    обласної    державної
адміністрації, засновник, управління освіти.

12.2.Основною   формою   державного   контролю   за  діяльністю   дошкільного
закладу є державна атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять
років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

 

12.3.Контроль за дотриманням дошкільним закладом державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється управлінням освіти.

12.4.Зміст, форми та періодичність контролю, не пов’язаного з навчально -виховним процесом, встановлюються засновником.

 

 1. Міжнародне співробітництво

     13.1. Міжнародне співробітництво здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»  та інших нормативно – правових актів, а також міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

 

 

 1. Внесення змін та доповнень до Статуту

    14.1 Зміни та доповнення до цього Статуту в разі потреби вносяться заснов-ником дошкільного закладу шляхом викладення його в новій редакції та реєструються в установленому порядку.