для дітей з порушеннями зору

 

 

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 23 ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»

 (нова редакція)

 

 

1.   ЗАГАЛЬНІ    ПОЛОЖЕННЯ

 • Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти № 23 Чернігівської міської ради» (далі – заклад дошкільної освіти) створений розпорядженням Чернігівського міського голови від 04.02.2002 року              № 455 -р.

Скорочена назва закладу дошкільної освіти: КЗ ЗДО № 23 Чернігівської міської ради.

Тип закладу: заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу для дітей віком від одного до шести (семи) років, у складі якого можуть бути групи загального розвитку, спеціальні, інклюзивні в яких забезпечується дошкільна освіта з урахуванням стану здоров’я дітей, їх розумового, психологічного, фізичного розвитку.

 • Юридична адреса: 14000, м. Чернігів, проспект Миру, буд. 29 А. Тел. 77-50-88, 77-50-19.
 • Заклад дошкільної освіти заснований на комунальній формі власності. Засновником закладу дошкільної освіти є територіальна громада міста Чернігова в особі Чернігівської міської ради (далі – Засновник). Уповноваженим органом Засновника є управління освіти Чернігівської міської ради. Уповноважений орган здійснює фінансування закладу дошкільної освіти, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

Заклад дошкільної освіти  є некомерційним і неприбутковим закладом освіти.

 • Заклад дошкільної освіти в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 року № 305, Базовим компонентом дошкільної освіти, іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.
 • Заклад дошкільної освіти є юридичною особою публічного права з моменту його державної реєстрації в установленому законодавством порядку, має ідентифікаційний код, печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами.
 • Головною метою закладу дошкільної освіти є забезпечення реалізації права дитини на здобуття дошкільної  освіти, її фізичний, розумовий і духовний розвиток, соціальну адаптацію та готовність продовжувати освіту.
 • Діяльність закладу дошкільної освіти направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

– збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини;

– виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, регіональних мов або мов меншин та рідної мови, національних цінностей Українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;

– формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;

– виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

– здійснення соціально-педагогічного патронату сім’ї.

 • Заклад дошкільної освіти самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством та цим Статутом. Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність за ліцензією на право провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти, виданої у встановленому законодавством України порядку.
 • Заклад дошкільної освіти:

– задовольняє потреби громадян відповідної території в здобутті дошкільної освіти;

– забезпечує відповідність рівня дошкільної освіти вимогам Базового компонента дошкільної освіти;

– створює безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечує їх дотримання;

– формує у дітей гігієнічні навички та основи здорового способу життя, норми безпечної поведінки;

– сприяє збереженню та зміцненню здоров’я, розумовому, психологічному і фізичному розвитку дітей;

– здійснює соціально-педагогічний патронат, взаємодію з сім’єю;

– є осередком поширення серед батьків психолого-педагогічних та фізіологічних знань про дітей дошкільного віку;

– планує свою діяльність та формує стратегію розвитку закладу;

– формує освітню програму закладу;

– забезпечує добір і розстановку кадрів;

– відповідно до установчих документів утворює, реорганізує та ліквідує структурні підрозділи (відділення, групи);

– додержується фінансової дисципліни, зберігає матеріально-технічну базу;

– здійснює інші повноваження відповідно до цього статуту.

 • Взаємодія сім’ї  і закладу дошкільної освіти:

– сім’я зобов’язана сприяти здобуттю дитиною освіти у закладі дошкільної освіти або забезпечити дошкільну освіту в сім’ї відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти;

– відвідування дитиною закладу дошкільної освіти не звільняє сім’ю від обов’язку виховувати, розвивати і навчати її в родинному колі;

– батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність перед суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, а також збереження їх життя, здоров’я, людської гідності.

1.11. Заклад  дошкільної освіти надає дошкільну освіту:

– громадянам України незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, стану здоров’я, особливих освітніх потреб, складних життєвих умов, місця проживання, мовних або інших ознак;

– іноземцям та особам без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, у порядку  встановленому для громадян України.

1.12. Для задоволення освітніх, соціальних потреб, організації корекційно-розвиткової роботи у складі закладу дошкільної освіти на підставі письмового звернення батьків або законних представників особи з особливими освітніми потребами створюються спеціальні та/або інклюзивні групи для виховання і навчання дітей з особливими освітніми потребами.

1.13. Заклад дошкільної освіти може створювати умови для здобуття дошкільної освіти дітьми з особливими освітніми потребами та здійснювати її за окремими програмами і методиками, розробленими на основі Базового компонента дошкільної освіти центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.

1.14. Заклад дошкільної освіти несе відповідальність перед людиною, суспільством і державою за:

– безпечні умови провадження освітньої діяльності;

– реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;

– забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти (Базового компонента дошкільної освіти);

– дотримання фінансової дисципліни та збереження                 матеріально-технічної бази.

1.15. Взаємовідносини між закладом дошкільної освіти  з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 

 1. КОМПЛЕКТУВАННЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

2.1. Заклад дошкільної освіти  розрахований на 8 груп.

2.2. Групи у закладі дошкільної освіти комплектуються за віковими ознаками та відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у закладах дошкільної освіти.

У закладі дошкільної освіти можуть функціонувати чергові групи в ранкові та  вечірні години, групи загального розвитку, спеціальні групи для дітей з вадами зору.

2.3. Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється наприкінці оздоровчого періоду (серпень).

2.4. Наповнюваність груп становить:

– для дітей віком від одного до трьох років – до 15 осіб;

– для дітей віком від трьох до шести (семи) років – до 20 осіб;

– різновікові – до 15 осіб;

– в оздоровчий період – до 15 осіб;

– в інклюзивних групах – не більше трьох дітей з особливими освітніми потребами;

– в спеціальних групах для дітей з вадами зору – 10 осіб.

Засновник може встановити меншу наповнюваність груп у закладі дошкільної освіти.

2.5. Для  зарахування  дитини  у  заклад дошкільної освіти необхідно надати:

– заяву одного з батьків або особи, яка їх замінює;

– медичну довідку про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, про те, що  дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти;

– медичну довідку про епідеміологічне оточення;

– свідоцтво про народження дитини;

– документ, який підтверджує статус пільгової категорії сім’ї.

Для прийому дітей до спеціальних груп, а також для прийому дітей в інклюзивні групи додатково подається висновок Інклюзивно-ресурсного центру, довідка територіального лікувально-профілактичного закладу, направлення місцевого органу управління освітою та індивідуальна програма реабілітації для дітей з інвалідністю.Порядок зарахування дітей до спеціальних груп регулюється Порядком комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України від 27.03.2006 № 240/165.

2.6. За дитиною зберігається місце у закладі дошкільної освіти в разі її хвороби, карантину, санаторного лікування та реабілітації, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).

2.7. Відрахування дитини з закладу дошкільної освіти може здійснюватися:

– за бажанням батьків або осіб, що замінюють їх;

– на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у закладі дошкільної освіти цього типу;

– у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 2-х місяців.

2.8. Адміністрація закладу дошкільної освіти письмово повідомляє батьків або осіб, що їх замінюють, про відрахування дитини не менше, як за 10 календарних днів.

Безпідставне відрахування дитини з закладу дошкільної освіти забороняється.

 

 1. РЕЖИМ РОБОТИ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

3.1. Режим роботи встановлюється Засновником відповідно до законодавства України. Заклад дошкільної освіти працює за п’ятиденним робочим тижнем протягом 10,5 годин. Вихідні дні: субота, неділя, святкові та неробочі дні впродовж календарного року.

3.2. Щоденний графік роботи закладу дошкільної освіти: початок   роботи – 7 годин 30 хвилин; закінчення роботи – 18 годин 00 хвилин. Чергова група: у ранкові години з 7.00 до 7.30, у вечірні години з 18.00 до 19.00.

 

 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

4.1. Навчальний рік у закладі дошкільної освіти починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року.

З 1 червня по 31 серпня (оздоровчий період) у закладі дошкільної освіти проводиться оздоровлення дітей.

4.2. Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та оздоровчий період.

4.3. План роботи закладу дошкільної освіти схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується керівником закладу дошкільної освіти та  погоджується з відповідним органом  управління  освітою.  План на оздоровчий період додатково погоджується з територіальною санітарно-епідеміологічною службою.

4.4. У закладі дошкільної освіти визначена українська мова навчання, спілкування та виховання дітей.

4.5. Зміст освіти в закладі дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні та реалізується згідно з чинною програмою (програмами) розвитку дітей та навчально-методичними посібниками затвердженими в установленому порядку МОН України.

4.6. Базовий компонент дошкільної освіти – це державний стандарт, що містить норми і положення, які визначають державні вимоги до рівня розвиненості та вихованості дитини дошкільного віку, а також умови, за яких вони можуть бути досягнуті. Виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти є обов’язковим.

Процедура досягнення  здобувачами дошкільної освіти результатів навчання (набуття компетентностей), передбачених Базовим компонентом дошкільної освіти, визначається освітньою програмою закладу дошкільної освіти.

Навчально-методичне забезпечення реалізації Базового компонента дошкільної освіти здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти.

4.7. Освітня програма – це єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих закладом дошкільної освіти для досягнення вихованцями результатів навчання (набуття компетентностей), визначених Базовим компонентом дошкільної освіти.

Освітня програма схвалюється педагогічною радою закладу дошкільної освіти та затверджується його керівником.

Освітня програма, що розробляються на основі типових освітніх програм, не потребує окремого затвердження центральним органом забезпечення якості освіти.

4.8. Додаткові освітні послуги, які не визначені Базовим компонентом дошкільної освіти, вводяться лише за згодою батьків дитини або осіб, які їх замінюють, за рахунок коштів батьків або осіб, які їх замінюють, фізичних та юридичних осіб на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, та закладом дошкільної освіти у межах гранично допустимого навантаження дитини.

Відмова батьків або осіб, які їх замінюють, від запропонованих додаткових освітніх послуг не може бути підставою для відрахування дитини з закладу дошкільної освіти.

Платні послуги не можуть надаватися замість або в рамках Державної базової програми.

4.9. Заклад дошкільної освіти для здійснення освітнього процесу має право обирати  чинну програму (програми) розвитку дітей із затверджених в установленому порядку МОН України.

 

 

 

 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

5.1. Заклад дошкільної освіти забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натурального набору продуктів, визначених спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі охорони здоров’я спільно з спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки за погодженням з спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у галузі фінансів.

5.2. У закладі дошкільної освіти встановлено 3-разове харчування.

5.3. Плата за харчування дитини за попередній місяць вноситься до 20 числа поточного місяця. Порядок встановлення плати за харчування дитини у закладі дошкільної освіти визначається Кабінетом Міністрів України. Пільгові умови оплати харчування дітей у закладі дошкільної освіти для багатодітних та малозабезпечених сімей та інших категорій, які потребують соціальної підтримки, надаються за рішенням органу місцевого самоврядування за рахунок коштів місцевого бюджету.

Порядок харчування дітей у закладі дошкільної освіти визначається виконавчим комітетом Чернігівської міської ради.

5.4. Контроль за організацією і якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників та керівника закладу дошкільної освіти.

 

 1. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

6.1. Медичне обслуговування дітей у закладі дошкільної освіти здійснюється на безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату закладу (медичними сестрами) або відповідних закладів охорони здоров’я, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Передбачає надання невідкладної медичної допомоги на догоспітальному етапі, організацію заходів для госпіталізації та інформування про це батьків, осіб, які їх замінюють.

6.2. Медичний персонал закладу дошкільної освіти здійснює:

– моніторинг стану здоров’я, фізичного та нервово-психічного розвитку дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги;

– контроль за організацією та якістю харчування, дотриманням раціонального режиму освітнього процесу, навчального навантаження;

– медичний контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму;

– проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або осіб, які їх замінюють та працівників закладу.

6.3. Заклад дошкільної освіти надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

6.4. Органи охорони здоров’я, заклади охорони здоров’я разом з органами управління освітою здійснюють контроль за дотриманням санітарного законодавства у закладах дошкільної освіти, щорічно забезпечують  безоплатний медичний огляд дітей, моніторинг і корекцію стану їх здоров’я, несуть відповідальність за додержання санітарно-гігієнічних норм, проведення лікувально-профілактичних заходів у закладах дошкільної освіти незалежно від підпорядкування, типу і форм власності.

 

 1. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЗАКЛАДУ

ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

7.1. Учасниками освітнього процесу у закладі дошкільної освіти є:

діти дошкільного віку, вихованці;

педагогічні працівники: завідувач, вихователь-методист, вихователі, асистенти вихователів, вчителі-дефектологи, вчителі-логопеди, практичні психологи, інструктор з фізкультури,  музичні керівники, керівники гуртків, студій, секцій, інших форм гурткової роботи та інші спеціалісти;

– помічники вихователів;

– медичні працівники;

– батьки або особи, які їх замінюють;

– асистенти дітей з особливими освітніми потребами;

– фізичні особи, які мають право здійснювати освітню діяльність у сфері дошкільної освіти.

7.2. Права і обов’язки дитини визначені Конституцією УкраїниЗаконом України «Про освіту», Законом України «Про дошкільну освіту» та іншими нормативно-правовими актами, охороняються конвенцією ООН «Про права дитини» та чинним законодавством.

Кожна дитина, що виховується в закладі дошкільної освіти, має гарантоване державою право на:

– безоплатну дошкільну освіту в закладі дошкільної освіти;

– безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

– захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

– безоплатне медичне обслуговування у закладі дошкільної освіти;

– захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також від фізичного та психологічного насильства, приниження її гідності;

– здоровий спосіб життя;

– захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою;

– отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг як особа, яка постраждала від булінгу (цькування), стала його свідком або вчинила булінг (цькування).

7.3. Права батьків або осіб, які їх замінюють:

– вибирати заклад дошкільної освіти та форму здобуття дитиною дошкільної освіти;

– обирати і бути обраним до органів громадського самоврядування закладу дошкільної освіти;

– звертатися до управління освіти Чернігівської міської ради з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

– захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах, органах місцевого самоврядування та суді;

– отримувати інформацію про діяльність закладу дошкільної освіти, у тому числі щодо надання соціальних та психолого-педагогічних послуг особам, які постраждали від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування), про результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі дошкільної освіти та його освітньої діяльності;

– подавати керівництву або Засновнику закладу дошкільної освіти заяву про випадки булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу;

– вимагати повного та неупередженого розслідування випадків булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу;

– бути на громадських засадах асистентом дитини з особливими освітніми потребами або визначити особу, яка виконуватиме обов’язки асистента дитини.

7.4. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:

– виховувати у дітей любов до України, повагу до національних історичних, культурних цінностей Українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;

– сприяти керівництву закладу дошкільної освіти у проведенні розслідування щодо випадків булінгу (цькування);

– виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі дошкільної освіти;

– забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку дошкільної освіти за будь-якою формою;

– постійно дбати по фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей;

– поважати гідність дитини;

– виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної мови, регіональних мов або мов меншин і рідної мови до народних традицій і звичаїв;

– своєчасно вносити плату за харчування дитини в закладі дошкільної освіти у встановленому порядку;

– своєчасно вносити плату згідно угоди про надання додаткової освітньої діяльності для дітей;

– своєчасно повідомляти заклад дошкільної освіти про можливість відсутності або хвороби дитини.

Батьки, або особи, що їх замінюють, які приводять дитину до закладу дошкільної освіти, зобов’язані передати дитину вихователеві. Ввечері вихователі зобов’язані передати дитину батькам, або особам, що їх замінюють.

7.5. Педагогічний працівник закладу дошкільної освіти – особа з високими моральними якостями, яка має вищу педагогічну освіту за відповідною спеціальністю та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

7.6. Педагогічне навантаження педагогічного працівника закладу дошкільної освіти на тиждень, що відповідає тарифній ставці, становить:

– вихователя – методиста – 36 годин;

– вихователя групи загального типу – 30 годин;

– вихователя інклюзивної групи, групи компенсуючого  типу – 25 годин;

– практичного психолога – 40 годин;

– музичного керівника – 24 годин;

– інструктора з фізкультури – 30 годин;

– вчителя – логопеда, вчителя – дефектолога – 20 годин;

– керівника гуртка – 18 годин;

– асистента вихователя інклюзивної групи – 36 годин;

на тиждень, що відповідає тарифній ставці.

7.7. Педагогічне навантаження педагогічного працівника закладу дошкільної освіти обсягом менше тарифної ставки, встановлюється лише за його письмовою згодою у порядку, передбаченому законодавством України.

7.8. Оплата праці педагогічних працівників, спеціалістів, обслуговуючого персоналу  та інших працівників закладу дошкільної освіти здійснюються згідно з Кодексом законів про працю України та іншими нормативно-правовими актами.

7.9.Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» іншими  нормативно – правовими актами, прийнятими відповідно до них, Правилами внутрішнього розпорядку закладу дошкільної освіти.

7.10. Педагогічні працівники мають право:

– на академічну свободу;

– на  вільний  вибір  педагогічно  доцільних  форм,  методів  і засобів розвитку, виховання та навчання, що відповідають освітній програмі;

– запроваджувати в практику роботи з дітьми кращі досягнення педагогів власного закладу освіти, міста, області, держави, зарубіжні досягнення;

– брати участь у роботі органів самоврядування закладу дошкільної освіти;

– на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах тощо;

– проводити в установленому порядку науково-дослідну, пошукову та експериментальну роботу;

– вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу дошкільної  освіти;

– на соціальне  та  матеріальне  забезпечення  відповідно  до законодавства;

– на участь у роботі колегіальних органів управління закладу дошкільної освіти;

– на безпечні і нешкідливі умови праці;

– об’єднуватися  у  професійні  спілки  та  бути  членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

– на захист професійної честі та власної гідності;

– на педагогічну ініціативу, розроблення та упровадження авторських освітніх програм, проєктів, методик, технологій, насамперед методик компетентнісного навчання;

– на доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому просторі;

– на справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;

– на відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;

– захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та експлуатації, у тому числі булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю;

– інші права, що не суперечать законодавству України.

7.11. Педагогічні працівники зобов’язані:

– виконувати Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку, умови трудового договору, посадову інструкцію;

– дотримуватись педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність, права,  свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;

– забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

– брати участь у роботі педагогічної ради та інших методичних заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальної та політичної культури;

– виконувати накази та розпорядження керівництва;

– дотримуватись академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі;

– берегти майно закладу дошкільної освіти (обладнання, посібники, іграшки), підтримувати чистоту і дотримуватись правил санітарії, техніки безпеки, пожежної безпеки;

– постійно підвищувати свій професійний та загальнокультурний рівень, педагогічну майстерність;

– виконувати освітню програму для досягнення дітьми передбачених нею результатів розвитку, виховання та навчання;

– сприяти розвитку здібностей дітей, формуванню у них навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;

– виховувати повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до навколишнього природного середовища;

– повідомляти керівництво закладу дошкільної освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого вони були особисто або інформацію про які отримали від інших осіб, вживати невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування);

– виконувати інші обов’язки, передбачені посадовою інструкцією.

7.12. Педагогічні та інші працівники закладу дошкільної освіти приймаються на роботу та звільняються з роботи у закладі дошкільної освіти керівником (завідуючим).

7.13. Працівники закладу дошкільної освіти  несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров¢я дитини згідно із законодавством.

7.14. Працівники закладу дошкільної освіти  відповідно до Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» проходять періодичні безоплатні медичні огляди в     установленому  законодавством України порядку.

7.15. Педагогічні працівники закладу дошкільної освіти підлягають обов’язковій атестації, яка проводиться, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

7.16. У між атестаційний період відповідно до Закону України «Про освіту» педагогічні працівники підвищують власну кваліфікацію, яка може здійснюватися за різними видами (навчання за освітньою програмою, стажування, участь у сертифікаційних програмах, тренінгах, семінарах, семінарах-практикумах, семінарах-нарадах, семінарах-тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо) та у різних формах (інституційна, дуальна, на робочому місці (на виробництві) тощо).

7.17. За успіхи у роботі працівникам  встановлюється  матеріальне та моральне заохочення, відповідно до чинного законодавства.

7.18. Працівники, які систематично порушують Статут, Правила внутрішнього розпорядку закладу дошкільної освіти, не виконують посадових обов’язків, умов трудового договору або за результатами атестації, не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

 

 1. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

8.1. Управління закладом дошкільної освіти здійснюється Засновником в особі управління освіти Чернігівської міської ради.

8.2. Безпосереднє керівництво роботою закладу дошкільної освіти здійснює його керівник (завідувач), якого  призначає і звільняє з посади начальник управління освіти Чернігівської міської ради з дотриманням чинного законодавства.

На посаду керівника закладу дошкільної освіти призначається особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу педагогічну освіту, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

8.3. Завідувач закладу дошкільної освіти:

–  організовує діяльність закладу дошкільної освіти;

– сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників закладу дошкільної освіти;

– відповідає за реалізацію  завдань дошкільної  освіти,   що визначені
Законом України  «Про  дошкільну  освіту»,  та  забезпечення  рівня
дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

– забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;

– сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування закладу дошкільної освіти;

–  забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

– є представником закладу дошкільної освіти у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законом та установчими документами закладу;

– вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу дошкільної освіти;

–  розпоряджається в установленому  порядку майном і коштами закладу дошкільної освіти;

– відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу дошкільної освіти;

– призначає на посаду та звільняє з посади працівників, визначає їх функціональні обов’язки;

– видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює
їх виконання;

– контролює   організацію   харчування   і   медичного   обслуговування дітей;

– затверджує Правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові
інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;

– забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил   техніки  безпеки,   вимог  безпечної  життєдіяльності   дітей   і працівників;

– забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу дошкільної освіти;

– підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітнього процесу, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

– організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

– щороку  звітує  про  освітню,  методичну,  економічну  і фінансово-господарську діяльність закладу дошкільної освіти на загальних зборах колективу та батьків, або осіб, які їх замінюють;

– забезпечує створення у закладі дошкільної освіти безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування), у тому числі:

1) з урахуванням пропозицій територіальних органів (підрозділів) Національної поліції України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, головного органу у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику, служб у справах дітей та центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді розробляє, затверджує та оприлюднює план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі дошкільної освіти;

2) розглядає заяви про випадки булінгу (цькування) здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та видає рішення про проведення розслідування; скликає засідання комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) для прийняття рішення за результатами проведеного розслідування та вживає відповідних заходів реагування;

3) забезпечує виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу (цькування);

4) повідомляє уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України та службі у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в закладі дошкільної освіти;

– відповідно до чинного законодавства, установчих документів та колективного договору, має право встановлювати педагогічним працівникам доплати та надбавки;

– здійснює інші повноваження, передбачені законом та установчими документами закладу.

8.4. Постійно діючий колегіальний орган у закладі дошкільної освіти – педагогічна рада. До складу педагогічної  ради  входять: педагогічні  працівники,  медичні  працівники, інші спеціалісти.  Можуть   входити   голови  батьківських  комітетів. Фізичні особи, які проводять освітню діяльність ц сфері дошкільної освіти. Запрошеними з правом  дорадчого  голосу можуть бути представники громадських  об’єднань,  педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти, батьки або особи, які їх замінюють. Головою педагогічної ради є завідувач закладу дошкільної освіти. Педагогічна рада обирає зі свого складу секретаря на навчальний рік.

Педагогічна рада закладу дошкільної освіти:

– схвалює освітню програму закладу, оцінює результативність її виконання та виконання Базового компонента дошкільної освіти, хід якісного виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей у кожній віковій групі;

– формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, зокрема систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

– розглядає питання вдосконалення організації освітнього процесу у закладі;

– визначає план роботи закладу та педагогічне навантаження педагогічних працівників;

– затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей;

– обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи;

–  затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

– заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію;

– розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

– визначає шляхи співпраці закладу дошкільної освіти з сім’єю;

– ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу;

– розглядає питання щодо відповідальності працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;

– має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу та проведення громадської акредитації закладу;

– розглядає інші питання, віднесені законом та/або установчими документами закладу до її повноважень.

Рішення педагогічної ради закладу дошкільної освіти вводяться в дію рішеннями керівника закладу.

8.5. У закладі дошкільної освіти можуть діяти:

– органи самоврядування працівників закладу дошкільної освіти;

– органи батьківського самоврядування;

– інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.

8.6. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу дошкільної освіти є загальні збори (конференція) колективу закладу дошкільної освіти.

Загальні збори (конференція) :

– заслуховують звіти керівника закладу дошкільної освіти з питань статутної діяльності та дають оцінку його професійно-педагогічної діяльності;

– розглядають питання навчально-виховної, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності закладу дошкільної освіти.

8.7.  У  період  між  загальними зборами може  діяти  рада закладу дошкільної освіти. Кількість засідань ради визначається за потребою. Засідання  ради    закладу дошкільної освіти є  правомірним, якщо в ньому  бере  участь  не  менше  двох  третин її членів (працівники закладу освіти, батьки). Рада  закладу освіти  організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає  питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення  матеріально-технічної  бази,  поповнення й використання бюджету закладу,   вносить   пропозиції   щодо   морального   і матеріального  заохочення  учасників  освітнього процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків або осіб, які їх замінюють.

8.8. За рішенням Засновника відповідно до спеціальних нормативних актів у закладі дошкільної освіти може створюватись наглядова (піклувальна рада). Порядок формування наглядової (піклувальної) ради, її відповідальність, перелік і строк повноважень, а також порядок її діяльності визначаються спеціальними законами.

 

 1. МАЙНО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

9.1. Майно закладу дошкільної освіти складають основні фонди та інші матеріальні цінності (будівлі, споруди, комунікації, інвентар, обладнання, спортивні та ігрові майданчики, тощо), вартість яких відображено на балансі управління освіти Чернігівської міської ради.

9.2. Вимоги до матеріально-технічної бази закладу дошкільної освіти визначаються відповідними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами і правилами. Примірні переліки матеріально-технічного оснащення закладів дошкільної освіти, ігрового, навчально-дидактичного обладнання закладу дошкільної освіти затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

9.3. Будівлі, споруди, устаткування та інше майно, що належить до основних засобів закладу дошкільної освіти, не може бути предметом застави, на нього не може бути накладене стягнення.

9.4. Об’єкти та майно комунального закладу дошкільної освіти не підлягає приватизації чи використанню не за освітнім призначенням.

9.5. Збитки, завдані закладу дошкільної освіти, в результаті порушення майнових прав, громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються закладові в порядку визначеному чинним законодавством.

9.6. Засновник здійснює контроль за ефективністю використання та збереження закріпленого за закладом дошкільної освіти комунального майна, правомочністю дій стосовно комунальної власності та веденням фінансово-господарської діяльності відповідно до чинного законодавства.

 

 1. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

10.1. Фінансово-господарська діяльність закладу дошкільної освіти провадиться відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», законів про бюджет, власність, місцеве самоврядування та інших нормативно-правових актів на основі його індивідуального кошторису.

Джерелами фінансування закладу дошкільної освіти незалежно від форми власності можуть бути кошти:

– засновника;

– державного та місцевих бюджетів;

– батьків або осіб, які їх замінюють;

– добровільні пожертвування та цільові внески фізичних і юридичних осіб;

– інші кошти, не заборонені законодавством.

10.2. Статистична звітність про діяльність закладу  дошкільної освіти здійснюється відповідно до законодавства.

10.3. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в закладі дошкільної освіти визначається керівником закладу відповідно до законодавства.

За рішенням Чернігівської міської ради бухгалтерський облік здійснюється через централізовану бухгалтерію управління освіти Чернігівської міської ради.

10.4. Штатний розпис закладу дошкільної освіти встановлюються управлінням освіти Чернігівської міської ради на основі Типових штатних нормативів закладів дошкільної освіти, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

10.5. Заробітна плата педагогічних працівників закладу дошкільної освіти  залежить від навантаження. Установлюється за результатами атестації у відповідності з єдиною тарифною сіткою оплати праці працівників бюджетних установ.  Питання про надбавки і доплати вирішується завідувачем за погодженням  профспілкового комітету.

 

 1. ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ ЗАКЛАДУ

ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

11.1. Ліквідація, реорганізація чи перепрофілювання (зміну типу) закладу дошкільної освіти здійснюється за рішенням Засновника в порядку, передбаченому чинним законодавством.

 

 1. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ

ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

12.1. Державний нагляд (контроль) у сфері освіти здійснюється центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його територіальними органами відповідно до Закону України «Про освіту». Центральний орган виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його територіальні органи проводять інституційний аудит, позапланові перевірки відповідно до Закону України «Про освіту» та згідно з порядками, затвердженими центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Підставою для проведення позапланової перевірки закладу освіти є:

– звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило чи може спричинити шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, до якого додаються документи чи їх копії, що підтверджують такі порушення (за наявності);

– необхідність перевірки виконання розпорядження про усунення порушень вимог законодавства, виданого за результатами проведення центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти або його територіальним органом попереднього заходу державного нагляду (контролю);

– звернення освітнього омбудсмена.

12.2. Заклад дошкільної освіти підпорядкований і підзвітний управлінню освіти  Чернігівської міської ради.

12.3. Зміст, форми, періодичність контролю, не пов’язаного з освітнім процесом, встановлюється управлінням освіти Чернігівської міської ради, згідно з чинним законодавством.

12.4. Контроль за іншими сторонами діяльності закладу дошкільної освіти здійснює державна фіскальна служба, контрольно-ревізійні органи відповідно до чинного законодавства.

12.5. Громадський нагляд (контроль) у системі освіти здійснюється суб’єктами громадського нагляду (контролю) – громадськими об’єднаннями та іншими інститутами громадянського суспільства, установчими документами яких передбачено діяльність у сфері освіти та/або соціального захисту осіб з інвалідністю, професійними об’єднаннями педагогічних і науково-педагогічних працівників, об’єднаннями здобувачів освіти, об’єднаннями батьківських комітетів та органами, до яких вони делегують своїх представників. Безпосередньо в закладі освіти громадський нагляд (контроль) може проводитися виключно з дозволу керівника закладу освіти, крім випадків, встановлених законодавством.

 

 1. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

13.1. Міжнародне співробітництво здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» та інших нормативно-правових актів, а також міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

 

 1. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

14.1. Зміни та доповнення до цього Статуту в разі потреби вносяться Засновником закладу дошкільної освіти шляхом викладення його в новій редакції та реєструється в установленому порядку.