для дітей з порушеннями зору

6 квітня 2021 року у ЗДО №23 було проведено позапланову педагогічну раду, на якій було ознайомлено пелагогічний колектив закладу із Положенням про внутрішню систему забезпечення якості освіти закладу.

СХВАЛЕНО                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням педагогічної                                          Наказом  від 06.04.2021р.  №34 – агд

ради  ЗДО №23                                                      Директор ЗДО_____ Н.К. Мелашич

протокол № 3 від 6.04.2021р.

            ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВНУТРІШНЮ СИСТЕМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

                       ЯКОСТІ ОСВІТИ

                   Комунального закладу

 «Закладу дошкільної освіти №23 Чернігівської міської ради»

                           Чернігівської області

               

 1. Загальні положення

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в  Комунальному закладі «Закладі дошкільної освіти №23 Чернігівської міської ради»Чернігівської області розроблено відповідно   до вимог частини третьої статті 41 Закону України «Про освіту», Закону України «Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти, Статуту закладу.

 • Основні поняття, що застосовуються та їх визначення (згідно із Законом України «Про дошкільну освіту»)
 • дошкільна освіта, яка відповідає нульовому рівнюНаціональної рамки кваліфікацій (додаток 1);
 • метою дошкільної освіти є забезпечення цілісного розвитку дитини, її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей шляхом виховання, навчання, соціалізації та формування необхідних життєвих навичок;
 • освітня діяльність – діяльність суб’єкта освітньої діяльності, спрямована на організацію, забезпечення та реалізацію освітнього процесу у формальній та/або неформальній освіті;
 • якість освіти – відповідність результатів навчання вимогам, встановленим законодавством, відповідним стандартом освіти;
 • якість освітньої діяльності – рівень організації, забезпечення та реалізації освітнього процесу, що забезпечує здобуття особами якісної освіти та відповідає вимогам, встановленим законодавством.
  • Основними документами, які визначають критерії якості дошкільної освіти, є Державний стандарт дошкільної освіти – Базовий компонент дошкільної освіти, освітня програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», що розкриває зміст його реалізації в кожному віковому  періоді розвитку дошкільника, парціальні програми для реалізації змісту варіативної складової Базового компонента.
  • Стратегія (політика) забезпечення якості освіти в закладі базується на таких принципах:

– відповідності Базовому компоненту дошкільної освіти;

– відповідальності за забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності;

– системності в управлінні якістю на всіх стадіях освітнього процесу;

– демократизації в освітній діяльності;

– здійснення обгрунтованого моніторингу якості;

– готовності суб’єктів освітньої діяльності до ефективних змін;

відкритості інформації на всіх етапах забезпечення якості та прозорості процедур системи забезпечення якості освітньої діяльності.

 • Мета внутрішньої системи якості освіти закладу складається в об’єднанні й інтеграції організаційних, методичних,  кадрових зусиль і ресурсів ЗДО з урахуванням різноманітних факторів та умов для досягнення високої якості освітнього процесу та його результатів, що відповідають кращим зразкам і відповідним стандартам.
 • Основні завдання внутрішньої системи забезпечення якості освіти передбачають розробку та дотримання в закладі вимог до визначення якісних результатів із наступних напрямків:
 • збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини;
 • формування внутрішньої культури особистості в контексті рідної культури, мови, поваги до традицій і звичаїв народу, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;
 • формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;
 • виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.
  • Заклад працює у взаємодії з усіма зацікавленими суб’єктами, до яких відносяться:
 • здобувачі освіти та їх батьки;
 • педагогічний персонал закладу дошкільної освіти;
 • управління освіти Чернігівської міської ради;
 • громадськість.
  • Критеріями ефективності внутрішньої системи забезпечення якості освіти є:
 • відповідність досягнень здобувачів освіти державним вимогам до рівня освіченості, розвиненості та вихованості дитини 6 (7) років, сумарного кінцевого показника набутих дитиною компетенцій перед її вступом до школи;
 • відповідність узагальнених показників результату освітньої  роботи (сформованість певного виду компетенцій) змісту освітніх ліній, визначених інваріантною складовою Базового  компонента  дошкільної  освіти;
 • ефективність реалізації варіативної складової змісту дошкільної освіти відповідно до індивідуальних інтересів і потреб дітей, запитів і побажань батьків, наявних умов розвитку дошкільників;
 • якісний склад та ефективність роботи педагогічних працівників;
 • показник наявності освітніх, методичних і матеріально-технічних ресурсів для забезпечення якісного освітнього процесу.

     Характеристика чинної внутрішньої системи забезпечення якості освіти в Комунальному закладі «Закладі дошкільної освіти №23 Чернігівської міської ради» Чернігівської області

 • Зміст внутрішньої системи якості освіти закладу формується та реалізується за напрямами: «Освітнє середовище», «Здобувачі дошкільної освіти», «Фахова діяльність педагогічних працівників», «Управлінські процеси».
 • Напрям 1. Освітнє середовище

Освітнє середовище закладу дошкільної освіти сприяє забезпеченню ефективного формування у дітей необхідних компетенцій, навичок самостійної та спільної діяльності, активної взаємодії у соціумі, задля реалізації власних можливостей. Сучасне освітнє середовище  – комплекс психолого-педагогічних, матеріально-технічних, санітарно-гігієнічних, естетичних умов, що забезпечують організацію комфортної життєдіяльності дитини. Освітній простір садка є сукупністю локальних освітніх середовищ, які перебувають у взаємодії одне з одним.

Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці.

 • Приміщення і територія закладу дошкільної освіти є безпечними та комфортними для навчання та праці.
 • Заклад дошкільної освіти забезпечений навчальними та іншими приміщеннями з відповідним обладнанням, що необхідні для реалізації освітньої програми.
 • Здобувачі освіти та працівники закладу освіти обізнані з вимогами охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правилами поведінки в умовах надзвичайних ситуацій і дотримуються їх.
 • Працівники обізнані з правилами поведінки в разі нещасного випадку зі здобувачами освіти та працівниками закладу освіти чи раптового погіршення їх стану здоров’я і вживають необхідних заходів у таких ситуаціях.
 • У закладі дошкільної освіти створюються умови для безпечного харчування здобувачів освіти.
 • У закладі дошкільної освіти створюються необхідні умови для корекції відхилень у розвитку зорового аналізатора.
 • У закладі дошкільної освіти створюються умови для безпечного використання мережі Інтернет, в учасників освітнього процесу формуються навички безпечної поведінки в Інтернеті.
 • У закладі дошкільної освіти застосовуються підходи для адаптації та інтеграції здобувачів освіти до освітнього процесу, професійної адаптації працівників.

Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації.

 • Заклад дошкільної освіти планує та реалізує діяльність щодо запобігання будь-яким проявам дискримінації, булінгу в закладі.
 • Правила поведінки учасників освітнього процесу в закладі освіти забезпечують дотримання етичних норм, повагу до гідності, прав і свобод людини.
 • Керівник та заступники керівника (далі – керівництво) закладу освіти, педагогічні працівники протидіють булінгу (цькуванню), іншому насильству, дотримуються порядку реагування на їх прояви.

Формування інклюзивного, безпечного, розвивального, мотивуючого освітнього простору.

 • Приміщення та територія закладу дошкільної освіти облаштовуються з урахуванням принципів універсального дизайну та/або розумного пристосування.
 • У закладі дошкільної освіти застосовуються методики та технології роботи з дітьми з особливими освітніми потребами (сенсорна кімната, кабінети вчителів-дефектологів, вчителів-логопедів, практичного психолога).
 • Заклад освіти взаємодіє з батьками дітей з особливими освітніми потребами, фахівцями інклюзивно-ресурсного центру, залучає їх до необхідної підтримки дітей під час здобуття освіти.
 • Освітнє середовище мотивує здобувачів освіти до оволодіння ключовими компетентностями та наскрізними уміннями, ведення здорового способу життя.
 • У закладі дошкільної освіти створено простір інформаційної взаємодії та соціально-культурної комунікації учасників освітнього процесу (інформаційно-ресурсний центр, методичний кабінет, консультативний пункт для батьків).
  • Напрям 2. Здобувачі  дошкільної освіти

Дотримання вимог Базового компонента дошкільної освіти

Організація освітнього процесу у закладі дошкільної освіти сприяє набуттю дитиною різних компетентностей відповідно до освітніх напрямів, визначених інваріантною та варіативними  складовими Базового компонента дошкільної освіти.

У закладі дошкільної освіти здійснюється аналіз стану освітньої діяльності, приймаються відповідні управлінські рішення

Організація життєдіяльності здобувачів дошкільної освіти у закладі

У закладі  забезпечено дотримання вимог до розпорядку дня та навчання, організації життєдіяльності, рухової активності дітей.

 • Напрям 3. Фахова діяльність педагогічних працівників

Ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності та якість організації освітнього процесу.

 • Педагогічні працівники планують свою діяльність, аналізують її результативність;
 • Педагогічні працівники застосовують освітні технології, спрямовані на формування ключових компетентностей і наскрізних умінь здобувачів освіти;
 • Педагогічні працівники створюють та/або використовують освітні ресурси (електронні презентації, відеоматеріали, методичні розробки, веб-сайти, блоги тощо);
 • Педагогічні працівники сприяють формуванню суспільних цінностей у здобувачів освіти у процесі їх навчання, виховання та розвитку;
 • Працівники закладу дошкільної освіти сприяють популяризації державної мови.

Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності педагогічних працівників

 • Педагогічні працівники забезпечують власний професійний розвиток і підвищення кваліфікації, у тому числі щодо методик роботи з дітьми з особливими освітніми потребами;
 • Педагогічні працівники здійснюють інноваційну освітню діяльність, беруть участь у освітніх проектах, залучаються до роботи як освітні експерти

Налагодження співпраці з  батьками, працівниками закладу освіти:

 • Педагогічні працівники діють на засадах педагогіки партнерства;
 • Педагогічні працівники співпрацюють з батьками здобувачів освіти з питань організації освітнього процесу, забезпечують постійний зворотній зв’язок;
 • У закладі налагоджена практика педагогічного наставництва, взаємонавчання та інших форм професійної співпраці

Методичне забезпечення закладу дошкільної освіти

Методичний кабінет закладу  як інформаційно-просвітницький простір є доступним, сучасним, змістовним, сприяє відкритості та прозорості діяльності закладу дошкільної освіти та задоволенню потреб учасників освітнього процесу

 • Напрям 4. Управлінські процеси

Наявність стратегії розвитку закладу та системи  річного планування

 • У закладі освіти затверджено стратегію його розвитку, спрямовану на підвищення якості освітньої діяльності.
 • У закладі освіти працюють за річним планом та відстеження його результативності здійснюються відповідно до стратегії його розвитку та з урахуванням освітньої програми.
 • У закладі освіти здійснюється самооцінювання якості освітньої діяльності на основі стратегії (політики) і процедур забезпечення якості освіти.

 Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм

 • Керівництво закладу сприяє створенню психологічно комфортного середовища, яке забезпечує конструктивну взаємодію здобувачів освіти, їх батьків, педагогічних та інших працівників закладу освіти та взаємну довіру.
 • Заклад освіти оприлюднює інформацію про свою діяльність на відкритих загальнодоступних ресурсах.

Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників

 • Керівник закладу формує штат закладу, залучаючи кваліфікованих педагогічних та інших працівників відповідно до штатного розпису та освітньої програми.
 • Керівник закладу  за допомогою системи матеріального та морального заохочення мотивує педагогічних працівників до підвищення якості освітньої діяльності, саморозвитку, здійснення інноваційної освітньої діяльності.
 • Керівник закладу  сприяє підвищенню кваліфікації педагогічних працівників.

 Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою

 • У закладі створюються умови для реалізації прав і обов’язків учасників освітнього процесу.
 • Управлінські рішення приймаються з урахуванням пропозицій учасників освітнього процесу.
 • Керівництво закладу  створює умови для розвитку громадського самоврядування.
 • Керівництво закладу  сприяє виявленню громадської активності та ініціативи учасників освітнього процесу, їх участі в житті місцевої громади.
 • Режим роботи закладу дошкільної освіти та розклад занять враховують вікові особливості здобувачів освіти, відповідають їх освітнім потребам.
 • У закладі дошкільної освіти у належному стані утримується матеріально-технічна база.

 Формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності.

 • Заклад дошкільної освіти впроваджує політику академічної доброчесності.
 • Керівництво закладу  сприяє формуванню в учасників освітнього процесу негативного ставлення до корупції.
 1. Системаконтролю за  реалізацією  процедур  забезпечення  якості  освіти
  • Моніторинг  в  закладі дошкільної освіти   здійснюють:
 • директор закладу дошкільної освіти;
 • вихователь-методист;
 • органи,  що  здійснюють  управління  у  сфері  освіти;
 • органи самоврядування, які    створюються  педагогічними  працівниками  та   батьками.
  • Методи збору інформації, інструменти та джерела отримання інформації:
 • опитування;
 • вивчення документації;
 • моніторинг;
 • аналіз даних та показників, які впливають на освітню діяльність.
  • Критерії моніторингу:
 • об’єктивність;
 • систематичність;
 • відповідність завдань змісту досліджуваного матеріалу;
 • надійність (повторний контроль іншими суб’єктами);
 • гуманізм (в умовах довіри, поваги до особистості).
  • Очікувані результати:
 • прийняття відповідних управлінських рішень для вдосконалення внутрішньої системи;
 • визначення пріоритетних напрямів удосконалення освітніх і управлінських процесів ЗДО;
 • аналіз тенденцій в освітній діяльності ЗДО і корегування його плану

роботи на рік та/або стратегії розвитку закладу (у разі потреби);

 • аналіз динаміки оцінювання освітньої діяльності ЗДО педагогічнимипрацівниками, батьками.
  • Результати самооцінювання освітніх і управлінських процесів ЗДО

доцільно розглянути на засіданні педагогічної ради, обговорити з

представниками батьківської громади. До розгляду / обговорення можуть

залучатися представник засновника ЗДО, експерти у сфері дошкільної освіти

та управління тощо.

Для забезпечення прозорості та інформаційної відкритості ЗДО

рекомендується оприлюднювати результати самооцінювання. Їх може бути

включено до річного звіту про діяльність ЗДО, який оприлюднюється на

вебсайті закладу освіти (у разі відсутності – вебсайті засновника) відповідно

до частини другої статті 30 Закону України «Про освіту».

 

 

Залишити відповідь